തൃപ്തനാണ് ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങളിൽ, Interview with Niyas.

Interview by: Angel Katherine

“ആകാശദീപമെന്നുമുണരുംമിടമായോ താരാഗണങ്ങൾ കുഞ്ഞുറങ്ങുമിടമായോ”

ഈ ഗാനം ഓർക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. പ്രണയിക്കുന്നവർ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഈ ഗാനം ഓർത്തിരിക്കും, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമായി മലയാളികളുടെ മനസിലേക്ക് ചേക്കേറിയ നടനാണ് നിയാസ്. സാധാരണ എല്ലാവരും സീരിയലിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ……


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *