സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തെ പാലാക്കാരി അച്ചായത്തി, Interview with ആൻ മരിയ.

Interview by: Angel Katherine

സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്തെ പാലാക്കാരി അച്ചായത്തി എന്ന ആൻ മരിയ. എൻ്റെ മാതാവ് സീരിയലിലെ ക്ലാര ചേച്ചി ആയി തിളങ്ങിയ ആൻ മരിയ മനസ് തുറക്കുന്നു….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *